CHỈ ĐẠO 2 – PHÒNG CHỐNG COVID 19

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID 19 rất phức tạp- lây nhanh, lan rộng ở rất nhiều Tỉnh Thành, đặc biệt ở các Tỉnh Phía Nam. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan chức năng, Giám đôc Công ty yêu cầu