Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực từ 1.1.2015

Ngày 10.7.2014 Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật và 1 Nghị định được Quốc Hội thông qua

Chiều ngày 23.6.2014 tại kỳ họp thứ 7, QH khóa 13, Quốc hội nước CHXHCNVN đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Theo như thông tin thì đa số các đại biểu đã tán thành và ủng hộ. Luật BVMT (sửa đổi) thay thế Luật Môi trường năm 2005 bao gồm có 20 chương, 170 điều, trong đó quy định về hoạt động BVMT, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT, các chính sách, biện pháp để BVMT. Luật cũng quy định rõ về nguồn lực tài chính cho BVMT cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức hay cá nhân trong BVMT.

Ngày 10.7.2014 Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về ban hành 5 Luật và 1 Nghị quyết, trong đó có Luật BVMT (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Những Luật mới bao gồm: Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Giao thông Đường thủy Nội địa (sửa đổi), Luật Đầu tư Công và Nghị quyết về việc gia nhập công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay.

 

Luật BVMT (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ 1.1.2015. Cho đến thời điểm hiệu lực của Luật được bắt đầu thì các cơ quan chức năng sẽ ra một loạt các thông tư, hướng dẫn và các văn bản dưới Luật khác.

 

NTG1102