LUỒNG XANH

Việc xây dựng hệ thống luồng xanh giao thông trong thời kỳ dịch bệnh là một giải pháp hữu ích. Tuy nhiên quá trình đăng ký có nhiều bất cập vì lượng xe đăng ký quá đông mà quy mô xử lý lại có hạn. Để giải quyết bài toán này….