QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG COVID

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật trong việc chung tay phòng chống dịch Covid 19 do các biến chủng mới gây ra, Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp!

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc Công ty

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trong nước và thực tế tại Công ty.

Xét năng lực và nhiệm vụ được phân công của các cán bộ, công nhân viên Công ty

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV ) gây ra ( có danh sách kèm theo ).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo:

  • Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh tại Công
  • Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên Công ty đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.
  • Giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh để kịp thời có phương án xử lý, áp dụng đối với Công
  • Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của địa phương, nghiêm túc triển khai thực hiện.
  • Báo cáo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về tình hình diễn biến dịch bệnh tại Công ty theo quy định.
  • Các nhiệm vụ khác ( nếu có ).

Điều 3: Các cá nhân, bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

DANH SÁCH

Ban chỉ đạo, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 

 

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ Điện thoại liên hệ
1 Nguyễn Trường Giang Giám đốc Trưởng ban chỉ đạo 0912 114 542
2 Đỗ Thái Sơn P. Giám đốc Phó ban chỉ đạo 0915 321 248
3 Vũ Trường Giang Ban ATVSLĐ Thành viên 0987 027 416
4  Vũ Hữu Vọng Quản đốc   Thành viên   0977 043 567
  5  Quách Thị Ngọc Mai Ban pháp quy   Thành viên   0342 988 719