Tài liệu

STT TÊN LOẠI VĂN BẢN NỘI DUNG CHÍNH BAN HÀNH – HIỆU LỰC
1 Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 Luật BVMT 23.06.2014/ 01.01.2015
2 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Quản lý chất thải nguy hại 30.06.2015/01.01.2015
3 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Xử phạt VPHC về BVMT 18.11.2016/01.02.2017
4 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Quản lý chất thải- phế liêu 24.04.2015/15.06.2015
5 Nghị định 40/2019/NĐ_CP Sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 13.05.2019/01.07.2019
6 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT Quản lý chất thải, phế liệu 01.07.2016
7 Quyết định 1592/QĐ-UBND Phâ duyệt quy hoạch
8 Nghị định 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung NĐ 155/201 24.05.2021/10.07.2021
9 Nghị định 53/2020/NĐ-CP Phí BVMT với nước thải 05.05.2020/01.07.2020
10 Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Luật BVMT 13.05.2019/
11 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT Xử phạt VPHC về BVMT 30.06.2021/30.06.2021
12 Quyết định 262/QĐ-BTNMT Kế hoạch thanh tra 2021 05.02.2021/05.02/2021
13 Thông tư 41/2017/TT-BGTVT Xử lý CTNH từ biển 14.11.2017/01.01.2018

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT THẢO
Địa chỉ: Số 133 – Tổ 17 – Khu 8 – Phường Bắc Sơn – Thị Xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.
Tel: (84-237) 3.778.666 / Mobile: 0912.114.542
Email: vietthaojsc@yahoo.com.vn / Website: www.vietthaojsc.com