THAY ĐỔI CƠ CẤU CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

au khi đánh giá, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án kiện toàn cơ cấu của Tổng cục Môi trường như sau:

Chuyển đổi mô hình, tổ chức lại Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường thành Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường. Việc chuyển đổi này nhằm tiếp tục thực hiện chính sách về tinh giản biên chế; giảm chi hành chính, trong đó có chi tiền lương, các khoản theo lương của số lượng biên chế giảm và phụ cấp lãnh đạo của 15 lãnh đạo cấp phòng; tập trung thu chi đối với phí thẩm định đánh giá tác động môi trường về một đầu mối, thuận tiện trong quản lý về thu chi ngân sách; giảm đầu mối xử lý hồ sơ cấp phép do thực hiện nhiệm vụ theo chế độ chuyên viên, chỉ đạo trực tiếp là Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo Vụ; giảm các khâu trung gian không cần thiết; nâng cao trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm trong thi hành công vụ, cụ thể, trong việc xử lý hồ sơ công việc, hồ sơ cấp phép thẩm định đánh giá tác động môi trường.

Tương tự, Bộ đề xuất chuyển đổi mô hình, tổ chức tại Cục Kiểm soát ô nhiễm thành Vụ Kiểm soát nguồn ô nhiễm; chuyển đổi mô hình, tổ chức lại Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường thành Vụ Quản lý chất thải.

Bộ đề xuất đổi tên, tổ chức lại Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường thành Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc để thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại miền Bắc; phù hợp với các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Đổi tên, tổ chức lại Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên thành Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên. Đổi tên, tổ chức lại Cục Môi trường miền Nam thành Cục Bảo vệ môi trường miền Nam.

Bộ đề xuất đổi tên, tổ chức lại Cục Bảo tồn đa dạng sinh học thành Cục Quản lý chất lượng môi trường và Đa dạng sinh học. Đổi tên, tổ chức lại Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường thành Trung tâm Triển khai công nghệ môi trường. Kiện toàn, tổ chức lại Trung tâm quan trắc môi trường và Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường thành Trung tâm Quan trắc, Thông tin và Dữ liệu môi trường.

Bộ đề xuất giải thể Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường để thành lập trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ.

 

BẢNG SO SÁNH

 

STT  Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg đã quy định Tổng cục Môi  trường có 18 tổ chức trực thuộc gồm 5 tổ chức tham mưu,  tổng hợp và 7 cục chức năng, 6 tổ chức sự nghiệp công lập.  Cụ thể: STT  Theo dự thảo QĐ thay thế QĐ 25/2014/QĐ – TTg thì Tổng Cục môi  trường sẽ được cơ cấu lại thành 12 tổ chức hành chính (8 vụ tham  mưu, 4 cục chức năng) và 4 đơn vị sự nghiệp. Cụ thể:
1  Vụ Chính sách và Pháp chế; 1  Vụ Chính sách và Pháp chế;
2  Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ; 2  Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ;
3  Vụ Kế hoạch – Tài chính; 3  Vụ Kế hoạch – Tài chính;
4  Vụ Tổ chức cán bộ; 4  Vụ Tổ chức cán bộ;
5  Văn phòng; 5  Văn phòng;
6  Cục Bảo tồn đa dạng sinh học; 6  Cục Quản lý chất lượng môi trường và Đa dạng sinh học;
7  Cục Kiểm soát ô nhiễm; 7  Vụ Kiểm soát nguồn ô nhiễm;
8  Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (có Chi cục  Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, Chi cục Bảo vệ môi  trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy); 8  Vụ Quản lý chất thải;
9  Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường; 9  Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;
10  Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường; 10  Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc;
11  Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên; 11  Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên;
12  Cục Môi trường miền Nam; 12  Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam;
13  Trung tâm Quan trắc môi trường; 13  Trung tâm Quan trắc, Thông tin và Dữ liệu môi trường (có Trung tâm  Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Quan trắc  môi trường miền Đông Nam Bộ, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Tây Nam Bộ);
14  Tạp chí Môi trường; 14  Tạp chí Môi trường;
15  Viện Khoa học môi trường. 15  Viện Khoa học môi trường.
16  Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường; 16  Trung tâm triển khai công nghệ môi trường.
17  Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường;
18  Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường;
 Tổng cục Môi trường có Tổng Cục trưởng và không quá  3 Phó Tổng Cục trưởng .  Tổng cục Môi trường có Tổng Cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng Cục trưởng.

 

– Biên soạn từ nguồn Interrnet