Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có quy định về Kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Theo đó:

    1. Phải kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện – Có Giấy phép lái xe – Các loại giấy tờ khác VÀ Giấy giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe.

2. Trang bị Bảo hộ lao động, khẩu trang, kính mũ, găng tay, giầy bảo hộ cho người trên phương tiện.

3. 100% người trên xe có BẢN CHÍNh Giấy xét nghiệm còn hiệu lực- kê khai y tế trước chuyến đi. Đối với xe có nhận diện thì kê khai lại.

4. Tuân thủ 5K, giám sát đôn đốc người trên xe kiểm soát dịch. Xét nnghieemj nếu giấy xét nghiệm sắp hết hạn.

5. Hạn chế ra khỏi xe, tuân thủ khoảng cách tiếp xúc.

Chi tiết xem tại đây:  Quyết định và Hướng dẫn